Nylgoes

Nylgoes
It is gleon, gjin streekje skaad. Ik priizje mysels gelokkich dat it betreklik noflik sitten is op it yngenieuze systeem fan stokjes en seil. Aal hat de stuoltsjes by Bever Buitensport fûn. Ik triuw it gasbrannerke yn it wiete sân en tear it wynskermke der omhinne. Wetter yn it tsjetteltsje, oer trije minuten is der kofje – midden yn ’e fûgelstront, dat wol,

Lees Nylgoes in het Fries.

' '