Knoffelkryst

Kryst. Myn kop stiet alhiel net nei Kryst. Mei in bytsje gelok skarrelje ik mei de krystdagen wer sûnder hulpstikken troch it libben, bykommend fan in heupoperaasje, mar wis bist noait fan sokke saken. Lees verder

Bala goes Oeganda!

It is al hast hjerst as jo dizze wurden ûnder eagen krije, mar ik sit te skriuwen op in moaie sinnige dei yn july. Soks kin. Yn in kollum mei alles, sa’t de einredakteur oanjoech, salang’t it mar binnen de marzjes fan de wet bliuwt. Lees verder

TAALNEED

Hy is 18 en eins noch in bern, sa’t er mei dat sluten brune snútsje en de swarte tichte krollen oan it begjin fan it skoaljier myn lokaal ynstapt. Docht de mbo-oplieding elektrotechnyk en hat in passy foar dat fak. Grutte plannen foar de takomst. Hy sjocht himsels al as lieder fan in súksesfol bedriuw yn Nederlân, ware het niet dat Roger gjin wurd fan de lânstaal begrypt. Lees verder

Frijheid fan mieningsutering

(Plaknamme) (datum)

Betreft: Piter de Jong

Achte (namme fan dosint/coach),

Sa’t jo grif NET foar it snotsje ha: ús Piter is hast 14 jier en sjocht net mear nei it zjenre bernefilm. Hy jout de foarkar oan goede aksjefilms en dat sjoch ik persoanlik by in film fan ‘ús Annie’ net sitten. Lees verder

SAAI

Dat wie my in konsternaasje, lesten op dy winterse gemeentejûn earne yn Fryslân. Sitte de tsjerklik meilibjenden allegear oan in fredich bakje treast, giet der samar ien stean dy’t fûtert: ‘It is alle sneinen itselde ferhaal, ik fyn it hjir mar in saaie boel.’ Lees verder

TWEET

TWEET

Ik kom in een lokaaltje waar het woord ophokken zeer toepasselijk is. Twee meiden prikken intensief op hun mobieltje. Eigenlijk zitten ze daar toevallig, want hun streekbus was een halfuur te vroeg.

Lees verder

Nylgoes

Nylgoes
It is gleon, gjin streekje skaad. Ik priizje mysels gelokkich dat it betreklik noflik sitten is op it yngenieuze systeem fan stokjes en seil. Aal hat de stuoltsjes by Bever Buitensport fûn. Ik triuw it gasbrannerke yn it wiete sân en tear it wynskermke der omhinne. Wetter yn it tsjetteltsje, oer trije minuten is der kofje – midden yn ’e fûgelstront, dat wol,

Lees Nylgoes in het Fries.

Yntegraasje fanút it hert

Ien kear yn ‘e wike komt myn gespreksgroep foar âlderen byelkoar. We drinke kofje en prate oer allerhande ûnderwerpen. Nei oanlieding fan Peaske komt it  petear op it ferskaat oan religieuze feesten en gebrûken. Dat kin hast net oars, want fan de acht oanwêzigen binne twa moslim, ien russysk-ortodoks, twa katolyk, ien belidend en ien ôffallich protestant en ien ateïst.Lees Yntegraasje fanút it hert in het Fries.

Allinnich

Siet ik fanwegen myn wurk samar oan it krystdiner foar iensume âlderen, oanbean troch it Nationaal Fonds Ouderenhulp. Oan ús tafel wie noch ien plakje frij en wy wiene ta oan it sop doe’t er der oanrinnen kaam. Sytse. Meager, rûngear, mei in trochsichtich flaaksburd à la Trinus Riemersma.Lees Allinnich in het Fries.