Allinnich

Siet ik fanwegen myn wurk samar oan it krystdiner foar iensume âlderen, oanbean troch it Nationaal Fonds Ouderenhulp. Oan ús tafel wie noch ien plakje frij en wy wiene ta oan it sop doe’t er der oanrinnen kaam. Sytse. Meager, rûngear, mei in trochsichtich flaaksburd à la Trinus Riemersma.Lees Allinnich in het Fries.

' '